📣📣ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ของ สพฐ.

📣📣ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่าน ร่วมให้ข้อมูล☑️☑️🔍สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง💫
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 📑🖊เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของ สพฐ. ในอนาคต

⏰ร่วมให้ข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ 👉🏻👉🏻 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน