ผอ.สพม.แพร่ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 16 แห่ง โดยแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ซึ่งใช้แนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัด จาก สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่