สพป.ศก.4 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสู่การทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลสู่การทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 โดยมี ศ฿กษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดสอบในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์โครงสร้างแบบทดสอบ กำหนดรูปแบบของแบบทดสอบให้สอดคล้องกับโครงสร้างแบบทดสอบของ สทศ. และ สพฐ. รวมทั้งวิเคราะห์ผลจากการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4