ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร  ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต ๒