สพม.สงขลา สตูล”ต้อนรับนางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะ”

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะ นำทีมลงพื้นที่โรงเรียนรัตภูมิวิทยา และโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสงขลา สตูล เพื่อกำกับ ติดตาม รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้ง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA) เพื่อให้เกิดความชัดเจน สามารถนำไปสู่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้รายงานขั้นตอนการดำเนินการหลักเกณฑ์ดังกล่าว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสงขลา สตูล ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้เห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน และนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำงานและวางเป้าหมายร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา