สพป.ภูเก็ต ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับการเรียนรู้

วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต จำนวน  20  โรงเรียน  ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ดำเนินการลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้แก่ครูประจำการในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต