สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565  เวลา 13.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)  ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด