ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ “ฉะเชิงเทรา โมเดล”

วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ดุจดาว  โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ “ฉะเชิงเทรา โมเดล” ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กับ โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่าง โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ กับ โรงเรียนวัดวังกะจะ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒