สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บูรณาการความร่วมมือเร่งบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและวิทยากร รวม 50 กว่าคน ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
..**//นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระยะที่ และเพื่อนิเทศ กำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาคุณภาพและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2