สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

       วันที่ 18 มกราคม 2565  เวลา 13.00 น. นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบ มีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นและปัญหาต่างๆ  เป็นวันที่ 2  ณ  โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี