สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4