สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท.ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1… ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น  ZOOM  เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท.ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลโครงการนะระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สพท.เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.  ประจำปี พ.ศ.2565