สพป.ปัตตานี เขต 3 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การศึกษาเชิงบูรณาการ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ และเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการของ สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมหารือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมอบรมเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 6-8 มกราคม 2565 โดยมีนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระ วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th