ศธ. สดุดีครูวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีรําลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และการเสียสละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากปี 2547 เป็นต้นมา รวม 183 ราย โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ด้วยความเสียสละ และต้องสดุดีและแสดงความคารวะต่อคุณความดีของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตทั้ง 183 ท่าน รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ ที่ได้อุทิศตนเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเข้าแลกไว้ เพื่อทําให้การศึกษายังดํารงคงอยู่

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ต้องขอบคุณสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ที่ได้เชิญตนมาเป็นประธาน เปิดงาน “รําลึกครูวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12” ในครั้งนี้ โดยรัฐบาลภายใต้การนําของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ให้ความสําคัญรับฟังและติดตามสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด รู้สึกเข้าใจและเห็นใจถึงความยากลําบากของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงน้อง ๆ ลูกหลานนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่ต้องประสบและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว เหตุการณ์เหล่านี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพียงแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเรา ไม่ว่าส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น ต้องเข้ามาดูแลเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน การดํารงชีวิต สิ่งใดที่ยังขาดเหลือต้องมาช่วยกันเติมให้เต็ม ให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ สามารถเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ได้ ไม่แพ้ภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ

“แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จะค่อย ๆ ทุเลาลงไปบ้างแล้ว แต่ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องชาวจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนทุกภูมิภาคทั่วประเทศต้องประสบพบเจอไม่ต่างกัน คือ เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอฝากไปยังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับสถานการณ์ในเวลานี้  นั่นคือ ทําอย่างไรให้ผู้เรียนไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ ครูต้องเปลี่ยนจาก “ผู้สอน” มาเป็น “ผู้อํานวยการเรียนรู้” ที่จะคอยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างให้ชุมชนและสังคมของเขา เป็น “ห้องเรียนชีวิต” เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สามารถนําพาประเทศเข้าสู่การแข่งขันได้” รมว.ศธ. กล่าว

ภาพ/ข่าวโดย : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1