สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท.ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลโครงการนะระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายวัลลภ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้