สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “บริการความรู้ ถึงมือครู”

วันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “บริการความรู้ ถึงมือครู” โดยความร่วมมือของสหวิทยาเขตกับกลุ่มงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อวางแนวทางการจัดทำสื่อความรู้สำหรับบริการเพื่อนครูในการติดต่อขอรับบริการ และปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานสหวิทยาเขต ผู้แทนสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้แทนเจ้าหน้าที่การจัดทำสื่อทุกสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้