สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในโรงเรียนบ้านควนประกอบ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนธันวาคม 2564 แต่โรงเรียนได้ปรับปรุงและฟื้นฟูให้พร้อมสำหรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โดยจะรับการประเมินในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษานำร่อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดแนวทางตามพระราชดำริ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่โรงเรียนบ้านควนประกอบต่อไป