สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อโรงเรียนตามแนวปฏิบัติในการคัดเลือกโรงเรียนของมูลนิธิการศึกษาทางไกล ในพระราชูปถัมภ์วันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อโรงเรียนตามแนวปฏิบัติในการคัดเลือกโรงเรียนของมูลนิธิการศึกษาทางไกล ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสุพัตรา สิงหเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2