ลงพื้นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสังเกตการณ์การจัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือก และการคัดเลือกผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสังเกตการณ์การจัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือก และการคัดเลือกผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้กระบวนการการคัดกรองเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส่