สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปลูกฝึกทัศนคติและจิตสำนึกด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ฝึกทักษะและประยุกต์ใช้วิธีการทางลูกเสือในการปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือจิตอาสา เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด