สพป.ยโสธร เขต 2 การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET โครงการการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET โครงการการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพัฒนาทักษะของคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน วิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ทางสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2