ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รับมอบห้องเรียนสีเขียว 2021 แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นตัวแทนรับมอบห้องเรียนสีเขียว 2021 แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (สพป.น่าน เขต 2) จังหวัดน่าน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว (Smart Green Learning Room) พร้อมสื่อการเรียนรู้แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 15 โรงเรียน พร้อมติดตั้ง Sensor for All (อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ) เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งในรูปแบบ On-Site และ Virtual Learning ที่สามารถถ่ายทอดไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ได้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแบ่งปันความรู้ โดยจัดพิธีมอบห้องเรียนสีเขียว 2021 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน