สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสำนักต่างๆ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบห้องประชุมทางไกล ZOOM

ทั้งนี้ นายอัมพร ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า ขอให้สถานศึกษาเน้นการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเป็นพื้นฐานการสื่อสารในทุก ๆ วิชา สำหรับแนวทางการพัฒนาการอ่านและการเขียนนั้น ในปัจจุบัน สพฐ. ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน โดยมีมาตรการการใช้ภาษาไทยมาตรฐานในโรงเรียนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาถิ่น มีการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนและนำข้อมูลไปพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ผ่านทางเอกสาร เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับหมู่บ้าน และในโรงเรียน ส่วนการดำเนินงานต่อไปจะมีการจัดทำสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Online E-Learning Course, E-Book, DLIT, DLTV เป็นต้น