สพม.พงภกรน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ประจำศูนย์สอบ สพม.พงภกรน

+++++วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565 นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับคณะกรรมประจำศูนย์สอบและกรรมการฝ่ายต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดสอบ การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ สอบในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565       เรวดี…ภาพ / ข่าว