สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565  เพื่อดำเนินคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก ให้เป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดี ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด