สพป.นภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565

  วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 , ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียนที่โรงเรียนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้นที่ , ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัด กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด , ให้ความเป็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน ทั้งนี้มีนายเจนภพ  ชัยวรรณ  รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1784752165249131