ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมโรงเรียนเตรียมเปิดเรียนแบบ on-site

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม ดูความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อเตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนบ้านบางหลง และโรงเรียนบ้านคอสน อำเภอเมืองชุมพร โดยโรงเรียนทั้ง 2 โรง ได้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีจุดสำหรับให้นักเรียนล้างมื จุดตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการเว้นระยะห่างโต๊ะเรียนในห้องเรียน พร้อมได้พบปะพูดคุย สอบถาม เรื่องการจัดการเรียน การสอน เพื่อรับฟังปัญหา และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน.-