สพป.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้นายกิตติภูมิ  อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3  ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยดำเนินการตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด  ณ ห้องประชุมระเง็ง  โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต