สพม.สงขลา สตูล”วางแผนการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์ SAMEO STEM ED”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยนายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ นางสุนันทา สุวรรณะ นางสุพิชญา ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้เขี่ยวชาญจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(SAMEO STEM Ed) และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมนิเทศเชิงประจักษ์และลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์ SAMEO STEM ED โครงการพัฒนาครูแบะบุคลากรทางการศึกษาด้านสะเต็ม ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โดยได้ร่วมสะท้อนผลการดำเนินงานร่วมกับคณะครูผู้ร่วมโครงการ ผู้บริหาร ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการมุ่งพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายของ สพม. สงขลา สตูล ในการพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศ หรือ Co-Supervisor