สพม.แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SEP for SDGs”

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จัดอบรม “การพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SEP for SDGs” ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่