สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดประชุมการชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การบริหารจัดการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) โดยมีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายอิทธิพงษ์ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรรมการระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนกรรมการกลาง และตัวแทนกรรมการคุมสอบ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์