สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 และ ม.3 ระดับสนามสอบปีการศึกษา 2564
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 และ ม.3 ระดับสนามสอบปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการระดับสนามสอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ทั้ง 16 สนามสอบ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ ซึ่งกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ O-NET ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบการจัดสอบ