โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุม “แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ” ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้  เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ   สร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์  29ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และ ให้โรงเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำได้ถูกต้อง  ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จากโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 133  โรง (จำนวน 266 คน)  ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ