สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมสอบ O–NET โปร่งใส ไร้ทุจริต (ช่วงบ่าย)

         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2564  ระดับศูนย์สอบ  และคณะกรรมการระดับสนามสอบ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่จะดำเนินการสอบ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งการประชุมแบ่งออกเป็นช่วงเช้า จำนวน 117 คน และช่วงบ่าย จำนวน 103 คน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ตัวแทนศูนย์สอบ  หัวหน้าสนามสอบ  กรรมการกลาง  และผู้ประสานงานประจำสนามสอบ  ณ  ห้องประชุม 3  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2