สพม.สงขลา สตูล” ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor)”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยนางจิตรา ซุ่มซิ่ม และนางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ในโครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) ซึ่งทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบการสอนแบบ on line และ on site ควบคู่กัน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียน on site ที่โรงเรียน ในขณะที่ระดับชั้นอื่นเรียนผ่านระบบ on line เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก คุณครูจึงต้องรับภาระในการสอนหลายวิชา ทั้งตรงวิชาเอกและไม่ตรงวิชาเอก ผลจากการนิเทศพบว่า ครูทุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ศึกษา ค้นคว้า ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลูกศิษย์ ให้เต็มตามศักยภาพของตนเป็นอย่างดี