สพม.สงขลา สตูล”ติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) กิจกรรมเปิดชั้นเรียน วงรอบที่ 1 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคาร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางสาวประจวบ พุทธวาศรี นายจิรพัฒน์ ช่วยนุ่ม และนางสุพิชญา ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นิเทศ ติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) กิจกรรมเปิดชั้นเรียน วงรอบที่ 1 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคาร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีครูผู้ร่วมนิเทศได้เปิดชั้นเรียนจำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม นศท.) โดยรอง ผอ.สพม.สขสต. และศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมสังเกตการสอน ซึ่งภายหลังการเปิดชั้นเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการะบวนการชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ (PLC) และมีผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจากการสะท้อนผลการเรียนรู้ พบว่า ครู CS ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งในการจัดการเรียนการสอน แม้จะสอนไม่ตรงตามวิชาเอก เป็นต้น