ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และแนวปฎิบัติการให้ผลการเรียนนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ หอประชุมโรงเรียนนวมิทราชูทิศ พายัพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ รองฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติการให้ผลการเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ