สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด  จำนวน  160  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน, การกำกับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนางานต่อไป ซึ่งก่อนเปิดการประชุม  ประธานในพิธีและผู้ร่วมประชุม  ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   หลังการประชุมเสร็จสิ้นคาดหวังว่าจะทราบถึงปัญหาอุปสรรค   หรือข้อเสนอแนะต่างๆ   เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง คือการพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่หน่วยงานต้องการอย่างมีจุดมุ่งหมาย