การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เกมส์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เกมส์ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เกมส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา สร้างความรัก ความสามัคคี เกิดความร่วมมือในการบูรณาการจัดการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกสังกัด ได้ออกกำลังกาย   และเสริมสร้างให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ณ สนาม TADA SOIRT COMPLEX อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เกมส์ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกสังกัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา ตามคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ “เมืองประสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา” และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีให้เกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนางานด้านการศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกายมากขึ้น และทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น