สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการเพื่อผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียน ๆ ละ 12,000 บาท และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามูลค่า 6,000 บาท แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดและพื้นที่ทุรกันดาร มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุน ณ ห้องประชุมพระใส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด