สพป.สมุทรสาคร – ประชุมกรรมการดำเนินการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมกรรมการดำเนินการสอบ ศูนย์สอบ สพป.สมุทรสาคร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยระบบ Google Meet พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร