ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสน้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้