สพม.สงขลา สตูล”ติดตามผลการการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ร่วมนิเทศ ครู CS ของโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม “

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุนันทา สุวรรณะ นางสาวใกล้รุ่ง สำเภาทอง ศึกษานิเทศก์ ติดตามผลการการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ร่วมนิเทศ ครู CS ของโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการมุ่งพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายของ สพม. สงขลา สตูล ในการพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศ หรือ Co-Supervisor พบว่าผู้บริหารและคณะครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนาและนำความรู้ที้ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือสามารถผสมผสานที่ระบบ on-site และ online ควบคู่กันไป ครูสามารถพัฒนาตนเองให้มีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย