โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 รายละเอียดดังไฟล์แนบนีั