การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล รายละเอียดดังไฟล์แนบ