หน่วยจัดสอบจังหวัดสุรินทร์ เตรียมพร้อม สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

วันที่ 4  กุมภาพันธ์  2565  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการหน่วยจัดสอบจังหวัดสุรินทร์ “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564” จัดประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้องประจำสนามสอบ (10 สนามสอบ) ซึ่งประกอบด้วย  ประธานสนามสอบ  กรรมการกลาง  และประชาสัมพันธ์  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 /ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขัน  เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจ  การดำเนินการจัดสอบไปในทิศทางเดียวกัน  ตามมาตรการป้องกันการทุจริต  และมาตรการป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และดำเนินการด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่  ก.คศ. กำหนด  ให้แต่ละสนามสอบเน้นย้ำเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  มิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ  กำกับดูแลสอดส่องมิให้มีการทุจริต  หรือความไม่เป็นธรรม  ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ  ที่ก่อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด