จังหวัดเชียงใหม่ สอบครูผู้ช่วย ปี 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 พร้อมด้วย นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และคณะกรรมการทุกฝ่าย ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด พร้อมทั้งให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมและภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 – 6

ภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย