สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ โดยการนำของ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้๑.เพื่อส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์๒. เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้บุคลากร๔. เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน ในเรื่องความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์๕. เพื่อให้บุคลากรทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข๖. เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่างๆ แก่ บุคลากรในสังกัด