สพป.สมุทรสาคร – การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ และ วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.สมุทรสาคร ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สอบข้อเขียน วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยมีหน่วยจัดสอบ ๒ สนามได้แก่ สนามสอบโรงเรียนเอกชัย และสนามสอบโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ทั้งนี้ หน่วยจัดสอบจังหวัดสมุทรสาครทั้ง ๒ สนาม ดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันการทุจริต มีความโปร่งใส ยุติธรรม นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเข้มงวด พร้อมกันนี้ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565