สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐  น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ  ตามโครงการ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดำเนินการทดสอบในวันที่  ๑๒  –  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด  ณ  ห้องประชุมเรือภูเวียงคำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕